Biogaz - niedoceniane paliwo przyszłości?

Biogaz - niedoceniane paliwo przyszłości?
Autor Irena Marciniak
Irena Marciniak15.09.2023 | 7 min.

W obliczu rosnących cen energii oraz potrzeby przejścia na zeroemisyjne źródła, coraz większą uwagę zwraca się na biogaz jako lokalne, odnawialne paliwo przyszłości. Biogaz produkowany jest w procesie fermentacji biomasy, najczęściej odpadów rolniczych lub komunalnych. Dzięki zawartości metanu może być wykorzystywany do wytwarzania ciepła, energii elektrycznej oraz jako paliwo do pojazdów. Upowszechnienie tego paliwa przyniosłoby wiele korzyści, m.in. poprawę jakości powietrza, rozwój obszarów wiejskich oraz uniezależnienie energetyczne regionów.

Biogaz jako odnawialne źródło energii

Niskoemisyjne paliwo z odpadów

Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji biomasy, np. odpadów z produkcji rolnej, odchodów zwierzęcych, osadów ściekowych czy odpadów komunalnych. Głównym składnikiem biogazu jest metan (40-75%), który decyduje o jego właściwościach energetycznych. Pozostałe gazy to m.in. dwutlenek węgla i siarkowodór. W porównaniu do konwencjonalnych paliw kopalnych, spalanie biogazu emituje znacznie mniej zanieczyszczeń. Dlatego uważany jest za jedno z najbardziej ekologicznych źródeł energii odnawialnej.

Proces produkcji biogazu

Biogaz powstaje w procesach beztlenowej fermentacji biomasy, które zachodzą spontanicznie np. na składowiskach odpadów. Można je jednak przyspieszyć i kontrolować w specjalnych instalacjach - biogazowniach. Tam substraty organiczne, jak gnojowica, kiszonki, odpady spożywcze itp. umieszcza się w fermentorach, gdzie w optymalnej temperaturze (ok. 40°C) zachodzi fermentacja metanowa. Powstały biogaz zbiera się i magazynuje. Można go wykorzystać na miejscu lub zatłoczyć do sieci gazowej.

Korzyści środowiskowe

Produkcja i wykorzystanie biogazu przynosi szereg korzyści dla środowiska. Przede wszystkim ogranicza emisję gazów cieplarnianych, ponieważ metan uwalniany podczas naturalnego rozkładu biomasy jest dużo groźniejszym gazem niż CO2 powstający przy spalaniu biogazu. Ponadto zagospodarowuje się odpady, które w innym przypadku emitowałyby metan. Biogaz zastępuje też paliwa kopalne, dzięki czemu obniża się ślad węglowy.

Zastosowania biogazu w Polsce

Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej

Obecnie biogaz wykorzystuje się głównie do produkcji ciepła i energii elektrycznej. W tym celu montuje się agregaty kogeneracyjne, w których spalany biogaz napędza silnik spalinowy sprzężony z generatorem prądu. Ciepło odpadowe można z kolei wykorzystać np. do ogrzewania biogazowni i budynków w gospodarstwie. Taka lokalna produkcja energii pozwala rolnikom uniezależnić się od dostaw z sieci.

Paliwo do pojazdów

Biogaz może być wykorzystany jako paliwo do pojazdów - samochodów, autobusów i ciężarówek. Wymaga oczyszczenia do postaci biometanu, czyli gazu o parametrach zbliżonych do gazu ziemnego. Biometan można tankować na stacjach CNG lub wtłaczać do sieci gazowej. Jest to ekologiczna alternatywa dla oleju napędowego w transporcie.

Możliwości dalszego rozwoju

Istnieje jeszcze szereg innowacyjnych możliwości zastosowania biogazu, np. do produkcji wodoru, bioplastików czy nawozów. Rozwija się też koncepcja biometanowni - zakładów oczyszczających biogaz do biometanu i wtłaczających go do sieci gazowych. Biometan mógłby w przyszłości w dużej mierze zastąpić importowany gaz ziemny.

Bariery rozwoju biogazowni w Polsce

Wysokie koszty inwestycji

Największą barierą dla rozwoju biogazowni w Polsce są wysokie koszty budowy instalacji, które sięgają nawet kilkunastu milionów złotych. Ponadto okres zwrotu inwestycji jest stosunkowo długi, nawet powyżej 10 lat. Dlatego rolnicy obawiają się podejmować tak duże przedsięwzięcia bez wsparcia finansowego.

Ograniczenia prawne

Kolejną przeszkodą są niejasne i zmieniające się przepisy prawne dotyczące biogazowni, co zniechęca potencjalnych inwestorów. Chodzi m.in. o skomplikowane procedury uzyskiwania pozwoleń, brak uregulowań dotyczących biometanu czy niepewny system wsparcia OZE.

Konkurencja paliw kopalnych

Biogaz musi konkurować z tańszymi paliwami kopalnymi, zwłaszcza węglem. Dopóki nie zostanie wprowadzona odpowiednia polityka klimatyczna, promująca zeroemisyjne źródła energii, biogaz będzie miał trudności z szerszym upowszechnieniem.

Korzyści z upowszechnienia biogazu

Biogaz - niedoceniane paliwo przyszłości?

Poprawa jakości powietrza

Rozwój biogazowni przyczyniłby się do poprawy jakości powietrza w Polsce. Zastąpienie węgla i oleju opałowego ekologicznym biogazem znacząco obniżyłoby emisję szkodliwych związków, pyłów i gazów cieplarnianych. Szczególnie odczuwalne byłoby to na obszarach wiejskich.

Lokalne bezpieczeństwo energetyczne

Upowszechnienie technologii biogazowych zwiększyłoby lokalne bezpieczeństwo energetyczne w gminach i powiatach. Biogazownie produkującą prąd i ciepło na miejscu, uniezależniałyby odbiorców od dostaw energii z sieci krajowych. Zwiększa to odporność na potencjalne kryzysy energetyczne.

Nowe miejsca pracy na wsi

Rozwój biogazowni stworzyłby nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich, zarówno przy budowie i obsłudze instalacji, jak i w zakresie pozyskiwania substratów do produkcji biogazu. Produkt ten mógłby stać się dodatkowym źródłem dochodu dla rolników.

Biogazownie przyszłością polskiej wsi?

Dodatkowy przychód dla rolników

Dla wielu gospodarstw rolnych biogazownie mogą stać się szansą na dodatkowy, stały przychód. Rolnicy mogliby dostarczać odpady i produkty uboczne do biogazowni, a nawet sami je budować przy gospodarstwach. Pozwoliłoby to na efektywne zagospodarowanie biomasy rolniczej.

Alternatywa dla węgla

Lokalnie wytwarzany biogaz mógłby w wielu miejscach zastąpić węgiel, będący obecnie podstawą ogrzewania na wsiach. Przyczyniłoby się to do walki ze smogiem i poprawy jakości życia mieszkańców wsi.

Szanse i wyzwania

Choć biogazownie niosą ze sobą wiele możliwości, to ich upowszechnienie na polskiej wsi napotyka na bariery ekonomiczne i organizacyjne. Kluczowe jest zatem stworzenie odpowiednich mechanizmów wsparcia tego sektora ze środków publicznych.

Perspektywy rozwoju sektora biogazu

Prognozy produkcji

Według analiz, w najbliższych latach produkcja biogazu w Polsce będzie systematycznie rosła. Szacuje się, że do 2025 r. może wzrosnąć nawet 3-krotnie w stosunku do obecnego poziomu. Kluczowe znaczenie będą miały zmiany legislacyjne i finansowe mechanizmy wsparcia.

Wsparcie ze środków UE

Istotnym impulsem dla rozwoju biogazowni mogą być środki z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Zakłada się przeznaczenie znaczących kwot na wsparcie tego typu inwestycji w ramach programów takich jak „Energia Plus”.

Biogaz w strategii energetycznej

Rośnie rola biogazu w strategicznych dokumentach dotyczących polityki energetycznej Polski. Coraz mocniej akcentuje się potencjał tego paliwa w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i zwiększaniu udziału OZE w miksie energetycznym kraju. Może to przełożyć się na konkretne mechanizmy wspierające sektor biogazu w nadchodzących latach.

Podsumowanie

Biogaz ma szansę odegrać znaczącą rolę w zielonej transformacji polskiej energetyki. Jako lokalne, odnawialne paliwo może przyczynić się do poprawy jakości powietrza, rozwoju obszarów wiejskich i uniezależnienia energetycznego regionów. Kluczowe jest jednak stworzenie stabilnych ram prawnych i finansowych, które zachęcą rolników i przedsiębiorców do inwestycji w biogazownie. Właściwe wykorzystanie potencjału tego sektora może przynieść wymierne korzyści dla polskiej gospodarki i społeczeństwa.

Najczęściej zadawane pytania

Do produkcji biogazu nadają się różnego rodzaju odpady organiczne i produkty uboczne z rolnictwa, takie jak obornik, gnojowica, kiszonki, pomiot ptasi, odpadki warzywne i owocowe, fusy po kawie i herbacie czy osady ściekowe.

Koszt budowy niewielkiej biogazowni rolniczej o mocy ok. 40 kWe to nakłady rzędu 2-4 milionów złotych. Na tę kwotę składają się m.in. koszty fermentatora, agregatu kogeneracyjnego, zbiorników i instalacji.

Okres zwrotu inwestycji w biogazownię rolniczą wynosi zwykle 7-12 lat. Zależy to od wielkości i wydajności instalacji, cen za energię elektryczną i ciepło oraz dostępnych systemów wsparcia.

W Polsce istnieje obecnie kilkanaście stacji oferujących biometan pod marką BioCNG. Zlokalizowane są one głównie w większych miastach, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Koninie i Szczecinie. Sieć stacji tankowania biometanem stale się rozwija.

Inwestorzy budujący biogazownie mogą ubiegać się m.in. o zwolnienie z podatku od nieruchomości, ulgi w podatku rolnym czy dofinansowanie z funduszy UE. Dostępne są też dopłaty do inwestycji w OZE w ramach programu "Mój Prąd".

5 Podobnych Artykułów:

  1. Ile kosztuje 1 kWh energii z fotowoltaiki w 2023 roku?
  2. Optymalizatory fotowoltaiczne: kluczowe fakty o energii słonecznej.
  3. Czy 2023 rok to ostatni moment na dotację do fotowoltaiki? Sprawdź!
  4. 7 kroków do zminimalizowania śladu węglowego w 2023
  5. Instalacja fotowoltaiczna krok po kroku - poradnik dla początkujących
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Irena Marciniak
Irena Marciniak

Jako pasjonatka ekologii i zielonej energii, na blogu publikuję artykuły na temat najnowszych rozwiązań w fotowoltaice i technologiach opartych o OZE. Dzielę się wiedzą ekspercką w zakresie paneli słonecznych i sposobów na zielone oszczędzanie. Chcę edukować i promować ekologiczny styl życia.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły