Organizatorzy i Partnerzy

Organizator

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Instytut Gospodarki Mineralnej i Energetycznej Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) powstał w 1986 roku w Krakowie jako jednostka wchodząca w skład PAN. Instytut zatrudnia ok. 100 osób. Główne obszary badawcze Instytutu to surowce mineralne, geodynamika synoptyczna i geotermiczna polskich basenów geostrukturalnych, rozwój systemów informatycznych w celu prognozowania rozwoju gospodarki surowcowej, ekonomika paliw i energii, regionalizacja polskiej polityki energetycznej w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym, składowanie odpadów przemysłowych na wyeksploatowanych kopalniach i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zrównoważony rozwój regionów Polski.
Pracownia Surowców Biogennych prowadzi badania z zakresu zarządzania i inżynierii środowiska oraz biotechnologii. Pracownia uczestniczy w projektach międzynarodowych (Horyzont 2020, EIT Raw Materials, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) związanych z gospodarką zasobami i odpadami, w tym opracowywanie rekomendacji (map drogowych) dot. wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w sektorze surowców, sektorze wodno-ściekowym, nawozowym i rolno-spożywczym.

Link: https://www.min-pan.krakow.pl/psb

Partnerzy

GreenBack Sp z o.o. 

Firma GreenBack Sp. z o.o. została założona w 2012 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze na innowacyjne usługi i produkty środowiskowe. Główne specjalizacje firmy to produkcja, sprzedaż i dystrybucja produktów i rozwiązań ekologicznych z zakresu biotechnologii, rolnictwa ekologicznego, rekultywacji gleby i gospodarki odpadami. Misją Spółki jest dążenie do jak najszerszego upowszechnienia zasad zrównoważonego rozwoju. Zakres działalności firmy GreenBack obejmuje: produkcję, sprzedaż i dystrybucję produktów ekologicznych, takich jak: OrbiHum, Green Antyvir Rex i inne. Firma prowadzi też prace badawczo-rozwojowe w zakresie biotechnologii, rolnictwa, rekultywacji gleby i gospodarki odpadami. Ponadto, realizuje specjalistyczne prace związane z planowaniem, opracowaniem i wykonaniem procedur rekultywacji gleby, neutralizacji zanieczyszczeń in-situ oraz zagospodarowaniem odpadów skażonych.

Link: http://www.greenback.net.pl/

Fundacja Optimus

Głównymi obszarami zainteresowań Fundacji Optimus są projekty wsparcia dla potrzebujących, w tym w ośrodkach pomocy społecznej dla osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. Szczególnym obszarem działalności jest edukacja ekologiczna i promocja strategii zero waste i GOZ.

Młodzi dla Klimatu

Stowarzyszenie Młodzi dla Klimatu to młodzieżowa organizacja pozarządowa, założona w lutym 2020 roku przez grupę młodych polskich aktywistów ekologicznych i klimatycznych. Koncentruje się na edukacji, podnoszeniu świadomości, promowaniu zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości klimatycznej, a także na dialogu, współpracy i równym uczestnictwie. Głównym celem Stowarzyszenia jest wzmacnianie pozycji Młodych ludzi, reprezentowanie ich interesów i pomoc we wdrażaniu ich innowacyjnych pomysłów. Z około 40 członkami z całej Polski, działamy głównie na poziomie regionalnym i krajowym, współpracując również z niektórymi organizacjami międzynarodowymi, w tym z Międzynarodowym Młodzieżowym Ruchem Klimatycznym. Na co dzień zajmujemy się aktywizmem bezpośrednim, projektami społecznymi, organizowaniem wydarzeń czy spotkań, a także kampaniami edukacyjnymi, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.

Proman Management GmbH

Proman Management GmbH, przedsiębiorstwo założone w 2002 roku. Główny obszar działalności to opracowywanie, zarządzanie i ocena projektów innowacyjnych, badawczo-rozwojowych dla biznesu, decydentów i organizacji non-profit. Nasz zespół działa otoczeniu nauka-biznes, łącząc myślenie przemysłowe i dociekliwość naukową w zakresie zintegrowanych rozwiązań procesowych. Światowej klasy wiedza i doświadczenie w projektowaniu, rozwoju i ocenie wpływu ekonomicznego i środowiskowego (LCA), biologicznych i termicznych procesów przetwarzania biomasy na energię (BtE), w tym separacji, odzysku i recyklingu minerałów i metali, są udokumentowane w patentach, artykułach, raportach, książkach i prezentacjach. Zespół ekonomistów i inżynierów posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie aspektów prawnych, rynkowych, biznesowych, procesowych i środowiskowych. Pracownicy Proman są członkami wielu europejskich zespołów eksperckich i są autorami i współautorami badań dotyczących przetwarzania fosforanów na zlecenie szwajcarskich i niemieckich organów rządowych.

Link: https://www.proman.pro/

Trener Nauki

Firma Trener Nauki powstała w 2016 roku jako pierwsza prywatna, polska organizacja zajmująca się researcher developmentem, czyli wsparciem naukowców w rozwoju zawodowym. Wspieramy naukowców indywidualnie oraz grupowo, zatrudniając ekspertów z zakresu rozwoju poszczególnych kompetencji naukowych. Świadczymy usługi planowania i realizacji działań mających na celu maksymalne wykorzystanie potencjału polskich badaczy na potrzeby nauki, społeczeństwa i gospodarki. Od 2019 roku prowadzimy Kurs Trenerów Nauki, czyli pierwszy w Polsce kurs trenerski dla pracowników sektora nauki i technologii. Projektujemy i prowadzimy krajowe oraz międzynarodowe programy szkoleniowe, wspieramy też realizację projektów grantowych jako eksperci – ewaluatorzy oraz eksperci monitorujący.

Schwander Polska®

Schwander Polska® jest polską firmą specjalizującą się w projektowaniu i budowie nowoczesnych oczyszczalni ścieków w technologii MBR (Membrane Biological Reactor) z ponad 40 obiektami referencyjnymi w portfolio.

Firma koncentruje się na wdrażaniu zasad Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, szczególnie w zakresie odzysku wody, biogenów i utylizacji osadów ściekowych, czego najbardziej znamienitymi przykładami są m.in.: wykorzystanie odzyskanej wody do sztucznego naśnieżania, podlewania terenów zielonych, spłukiwania toalet czy jako wody technologicznej. W 2021 r. spółka rozpoczęła badania nad pilotażową instalacją hydrotermalnej karbonizacji (HTC) do utylizacji osadów ściekowych. Celem badań jest opracowanie pierwszej w Polsce oczyszczalni ścieków w pełni realizującej zasady Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (odzysk energii i zasobów).

Technologia oczyszczania ścieków, wykorzystująca procesy membranowe i dezynfekcję UV, w połączeniu z autorskimi rozwiązaniami technologicznymi wypracowanymi przez 15 lat doświadczeń, jest obecnie poddawana weryfikacji technologii środowiskowych (ETV) pod auspicjami Komisji Europejskiej. Celem jest potwierdzenie stopnia redukcji mikrozanieczyszczeń oraz zgodności z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/741 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody.

Patron Honorowy

Minister Edukacji i Nauki

Minister Edukacji i Nauki to naczelny organ administracji publicznej, któremu obsługę w zakresie działów administracji rządowej oświaty i wychowanie jak również szkolnictwo wyższe i nauka zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Nadrzędnym zadaniem Ministerstwa Edukacji i Nauki jest dbałość o wysoką jakość polskiej edukacji. Z tego powodu Ministerstwo wychodzi na przeciw oczekiwaniom środowiska oświatowego – nauczycielom, uczniom, rodzicom oraz organom prowadzącym szkoły i placówki.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska realizuje zadania na rzecz Klimatu i Środowiska w kraju i na świecie.
Do zadań NCBR należy wspieranie działań w obszarach: Energia jądrowa, Fundusze środowiskowe, Odpady, Edukacja ekologiczna, Międzynarodowe aspekty zrównoważonego rozwoju, Polityka klimatyczna, Uciążliwość zapachowa, Szczyty klimatyczne, Ochrona powietrza, System ekozarządzania i audytu EMAS, Opłaty za korzystanie ze środowiska, Ochrona przed hałasem, Pozwolenia zintegrowane, Miasto z klimatem, Młodzieżowa Rada Klimatyczna, Polityka energetyczna Polski, Strategia bezpieczeństwa energetycznego, Ropa i gaz, Cyberbezpieczeństwo w sektorze energii, Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, Odnawialne źródła energii – monitoring, Innowacyjność, Efektywność energetyczna, Współpraca międzynarodowa, Elektroenergetyka, Badania statystyczne, Nadzór i współpraca z organizacjami pozarządowymi, Ciepłownictwo i kogeneracja.

Link: https://www.gov.pl/web/klimat

Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” to jedyna organizacja samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Obecnie zrzesza 507 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków. Główna siedziba Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” znajduje się w Bydgoszczy.
Izba zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektorawodno-kanalizacyjnego. Przedstawiciele oraz eksperci Izby na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań, które usprawniają funkcjonowanie branży. Izba prowadzi działalność doradczą, szkoleniową i wydawniczą. Reprezentuje interesy swoich członków na forum ogólnopolskim, szczególnie wobec organów państwowych i samorządowych. Jednym z podstawowych zadań Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” jest działanie na rzecz ochrony środowiska.

Link: https://www.igwp.org.pl

Patron 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za krajową gospodarkę wodną.
Misją Wód Polskich jest ochrona mieszkańców Polski przed powodziami oraz suszą, zrównoważone gospodarowanie dla ochrony zasobów wodnych i zapewnienie wody o dobrej jakości dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód będących własnością Skarbu Państwa, naliczają oraz pobierają opłaty za usługi wodne i wydają decyzje administracyjne. Wody Polskie pełnią także funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Link: https://www.wody.gov.pl/

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Głównym Zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.
Centrum dba również o zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, realizując m.in. międzynarodowe programy mobilności naukowców. Szczególną uwagą otacza udział młodych naukowców w programach badawczych. Umożliwia im zwiększenie kwalifikacji w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań.
Jednocześnie, poprzez wdrażane inicjatywy, zwraca uwagę na konieczność podniesienia świadomości kadry B+R w zakresie znaczenia ochrony własności uzyskania międzynarodowej ochrony patentowej przez jednostki naukowe.

Link: https://www.ncbr.gov.pl/

Akademia Młodych Uczonych PAN

Akademia Młodych Uczonych PAN została powołana w celu promowania badań naukowych oraz prac rozwojowych prowadzonych przez przez wybitne osoby ze środowiska polskiej nauki.
Zadania Akademii Młodych Uczonych skupiają się na działaniach ukierunkowanych na aktywizację środowiska młodych pracowników nauki m.in. poprzez organizowanie debat, dyskusji, konferencji naukowych; przygotowywanie opinii i ocen naukowych, czy upowszechnianie standardów etyki pośród młodych naukowców.

Link: https://www.amu.pan.pl/