Prelegenci

Michał BODZEK

Prof. dr hab. inż. Michał BODZEK ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej (Gliwice). Obecnie jest profesorem w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska.
Jest specjalistą w dyscyplinie inżynierii środowiska. Jego tematyka badawcza związana jest z technikami membranowymi i innymi procesami separacji oraz ich zastosowaniem w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska. W szczególności badania związane są z wykorzystaniem procesów membranowych głównie w systemach hybrydowych, technologii oczyszczania ścieków przemysłowych oraz oczyszczania i odsalania wody oraz z wykorzystaniem procesów membranowych w biotechnologii. Jest autorem licznych publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, monografiach oraz książkach i konferencjach.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Membranowego (European Membrane Society) i innych towarzystw naukowych oraz Rad Redakcyjnych czasopism naukowych.

Peter CHRABAK

Peter CHRABAK jest inżynierem środowiska i inżynierem geoinformatyki, zajmującym się naukami o Ziemi i procesami materiałowymi, z 20-letnim doświadczeniem. Pełni rolę lidera grupy badawczej ds. gospodarki o obiegu zamkniętym w Bay Zoltan Research Institute.
Peter jest zarejestrowanym ekspertem ds. gospodarki odpadami w Węgierskiej Izbie Inżynierów (Hungarian Chamber of Engineers). Jego główne obszary badawcze dotyczą gospodarki o obiegu zamkniętym, symbiozy przemysłowej i efektywnego gospodarowania zasobami, w celu znalezienia odpowiednich rozwiązań dla gospodarki odpadami. Bogate doświadczenie zawodowe zdobył m.in. dzięki: 

  • europejskiej działalności eksperckiej w zakresie oceny technologii mających na celu odzysk i przetwarzanie surowców wtórnych,
  • udziałowi w projektach międzynarodowych (typu RIA, IA, CSA) i doradztwu poprzez raportowanie i prezentację techniczną (FP7, CARE-CBC, INTERREG, H2020, KIC Raw Materials),
  • udziałowi w opracowaniu techniczno-ekonomicznej analizy wykonalności i strategicznych dokumentów decyzyjnych,
  • rozważaniom dotyczącym oceny cyklu życia (LCA, LCC, SLCA),
  • kierowaniu zespołami projektowymi (do 10 członków),
  • działalności edukacyjnej w szkolnictwie wyższym,
  • udziałowi przy opracowywaniu propozycji projektów na poziomie krajowym i unijnym.

Ludwig HERMANN

Pan Ludwig HERMANN jest Prezesem European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP) i specjalistą w Proman Management GmbH. Posiada ponad 35-letnie doświadczenie jako konsultant ds. technologii i rozwoju biznesu na 3 kontynentach; współtwórca procesów przetwarzania popiołów ze spalania osadów ściekowychi odzysku fosforu; współzałożyciel CTO i Prezes ASH DEC AG; zorganizował i nadzorował projektowanie, inżynierię i montaż pilota ASH DEC – technologii odzysku fosforu; opracował i zarządzał programami testowymi oraz jest współautorem patentów
EP 191803, EP 2016203, WO 20125035, WO 2013190116, WO 20135020, WO 20145029, WO 2015189333.

J.J. Klemes

Jiří Jaromír KLEMEŠ

Prof. dr hab. Jiří Jaromír KLEMEŠ jest kierownikiem Centrum Doskonałości “Sustainable Process Integration Laboratory – SPIL”, Centrum NETME, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Brno University of Technology – VUT Brno (Czechy) oraz emerytowanym profesorem w Centre for Process Systems Engineering and Sustainability, Katolicki Uniwersytet Pázmány Péter, Budapeszt, Węgry.
Wcześniej pełnił m.in. rolę Dyrektora Projektu oraz Starszego Specjalisty ds. Projektów w Zakładzie Integracji Procesów (Department of Process Integration),  w UMIS, Uniwersytet w Manchesterze i Uniwersytet w Edynburgu. Założyciel UK oraz wieloletni Kierownik Centrum Integracji i Intensyfikacji Procesów (Centre for Process Integration and Intensification– CPI2), Uniwersytet Panoński, Veszprém, Węgry. Uhonorowany przez Komisję Europejską nagrodą Marie Curie Chair of Excellence (EXC). Doświadczenie zdobywał m.in. dzięki zarządzaniu i koordynowaniu 96 dużymi projektami. Profesor Klemeš jest współredaktorem naczelnym Journal of Cleaner Production and Chemical Engineering Transactions, redaktorem naczelnym Cleaner Technologies and Engineering oraz Cleaner Chemical Engineering (Elsevier); redaktorem tematycznym czasopisma Energy oraz emerytowanym redaktorem wykonawczym Applied Thermal Engineering. Pomysłodawca i Prezes 24-lecia Konferencji PRES (Process Integration for Energy Saving and Pollution Reduction). Siedmioletni przewodniczący Grupy Roboczej CAPE Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej, Członek IChemE, UK. Wykładowca zapraszany na 62 uniwersytety na całym świecie. Posiada wieloletnie doświadczenie badawcze i przemysłowe.

Karolina KMAK

Karolina KMAK, Specjalista ds. współpracy międzynarodowej i marketingu w Schwander Polska, firmie zajmującej się oczyszczaniem ścieków i recyklingiem wody. Koordynatorka współpracy międzynarodowej z krajami bałkańskimi, skandynawskimi i Rosją, z ponad pięcioletnim doświadczeniem w branży.
Autorka artykułów i webinariów prezentujących praktyczne wdrożenia systemów odzysku wody ze ścieków w Polsce. Prelegentka na wielu branżowych konferencjach związanych z odzyskiem wody i Gospodarką o Obiegu Zamkniętym, organizowanych m. in. przez Izbę Gospodarczą ”Wodociągi Polskie”, Senacką Komisję Ochrony Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Eugeniusz KODA

Prof. dr hab. Eugeniusz KODA – inżynier geotechnik i profesor SGGW, dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe i naukowe zdobywał od 1984 roku. Tytuł doktora oraz doktora habilitowanego uzyskał na Politechnice Gdańskiej. Obszary jego głównych zainteresowań badawczych obejmują prace naprawcze na terenach poprzemysłowych i terenach skażonych; modelowanie przepływu i transportu wód podziemnych zanieczyszczeń oraz ocena systemów ochrony; ocena ryzyka środowiskowego; systemy ochrony środowiska gleb i wód podziemnych. Zaangażowany w międzynarodową współpracę naukową, m.in. Sieć Współpracy Infrastruktury Inżynierii Geośrodowiskowej w Europie „GeoEnvNet”; aktywny członek Komitetu Technicznego 215 ds. Geotechniki Środowiskowej ISSMGE i Międzynarodowego Towarzystwa Geosyntetycznego (International Geosynthetics Society – IGS). Opublikował ponad 270 artykułów naukowych i referatów konferencyjnych. Był promotorem sześciu doktorantów w zakresie m.in. analizy stateczności skarp, wzmocnień gruntów miękkich, trwałości geotekstyliów, prac naprawczych oraz inżynierii składowisk. Jest członkiem komitetów zarządzających COST Action TU1202 „Wpływ zmian klimatu na zaprojektowane zbocza dla infrastruktury” oraz COST Action CA18135 „Fire in the Earth System: Science & Society”. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe w dziedzinie inżynierii, projektów inwestycyjnych i procesów budowlanych.

Dr Jolita KRUOPIENĖ

Dr Jolita KRUOPIENĖ jest profesorem i pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Technicznym w Kownie w Instytucie Inżynierii Środowiska. W 1999 r. obroniła doktorat z inżynierii środowiska. Zainteresowania naukowe związane są z zarządzaniem ryzykiem związanym z chemikaliami, gospodarką zasobami naturalnymi i odpadami, oceną oddziaływania na środowisko. Jest redaktorem naczelnym czasopisma Environmental Research, Engineering and Management. 

Bartosz ŁUSZCZEK

Bartosz ŁUSZCZEK jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowe. Od 2006 r. pracuje w Wodociągach Miasta Krakowa, obecnie na stanowisku zastępcy dyrektora ds. technologii i analiz – głównego technologa. Jest także przedstawicielem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (IGWP) w European Federation of National Associations of Water Services (EurEau) oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Forum Galicyjskich Wodociągów. Zawodowo zajmuje się m.in. technologią wody ścieków, projektami innowacyjnymi oraz zagadnieniami prawno-środowiskowymi w branży wodno-kanalizacyjnej.

Wojciech NOWAK

Prof. dr hab. inż. Wojciech NOWAK ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Energetyki Cieplnej Technicznego Uniwersytetu Mariupolskiego  (Ukraina). Tytuł doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego uzyskał w Politechnice Częstochowskiej. Jest profesorem w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i dyrektorem Centrum Energetyki AGH.
Profesor pracował na Uniwersytecie w Tokio oraz jako profesor w Nagoya University w Japonii. Był także profesorem wizytującym na wielu uczelniach zagranicznych, m.in. Hamburg University of Technology, Chalmers University of Technology, Ostrava University, Chińska Akademia Nauk.
Jego tematyka badawcza związana jest m.in. z  fluidalizacją; spalaniem paliw w kotłach energetycznych; utylizacją popiołów i nowatorskich rozwiązań kotłowych;  spalaniem tlenowym dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2; sorbentami nowej generacji; trójgeneracją i efektywnością energetyczną.
Jest autorem licznych publikacji naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach oraz koordynatorem wielu międzynarodowych projektów. Jego szczególne osiągnięcia dotyczą zagadnień interdyscyplinarnych skupionych wokół  inżynierii środowiska oraz energetyki. Profesor bierze czynny we udział we władzach krajowych organizacji naukowych. Jest przedstawicielem Polski w Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) Fluidalna Konwersja Paliw, członkiem Prezydium Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, wiceprzewodniczącym Polskiego Instytutu Spalania, członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuki w Salzburgu. Przewodniczy także Sekcji Energetyka Polskiej Akademii Umiejętności.

Eric PIRARD

Prof. Eric PIRARD jest inżynierem z geologii i profesorem na Uniwersytecie w Liège (BE). Jest akademickim koordynatorem EMerald z europejskim tytułem magistra z inżynierii zasobów, nadanym przez Akademię EITRawMaterials. Jego grupa badawcza – GeMMe – zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych technologii z zakresu surowców mineralnych, geometalurgii oraz gospodarki o obiegu zamkniętym materiałów i metali. GeMMe uczestniczy w kilku projektach badawczych finansowanych przez fundusze europejskie (H2020 Tarantula, EIT Cebra, LIFE PlasPlus,…) i regionalne (Reverse Metallurgy Wallonia, 61 mln €).
Profesor Pirard jest przedstawicielem Walonii w EIP RawMaterials oraz profesorem wizytującym na uniwersytetach w Lotaryngii, Madrycie i Lubumbashi. Regularnie przemawia w mediach i na konferencjach dla opinii publicznej na temat zagadnień związanych z metalami krytycznymi i gospodarką o obiegu zamkniętym.

Anna PODLASEK

Dr Anna PODLASEK – adiunkt, kierownik Zakładu Rewitalizacji i Architektury w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW w Warszawie. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony i rozwoju środowiska. Jej działalność naukowa związana jest z inżynierią środowiska i ochroną środowiska. Interesuje się głównie problematyką zanieczyszczenia gruntowo-wodnego, technikami modelowania numerycznego, składowisk odpadów oraz gospodarki odpadami. Prowadzi działalność dydaktyczną na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska SGGW. Była także kierownikiem kilku projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współwykonawca w projektach krajowych i międzynarodowych wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz programu Erasmus+.

Majeti NARASIMHA VARA PRASAD

Prof. Majeti Narasimha Vara PRASAD jest obecnie emerytowanym profesorem w Szkole Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Hyderabad  w Indiach. Wcześniej Rektor School of Life Sciences, Dziekan Wydziału Nauk o Roślinach, Koordynator Programu Biotechnologii, Koordynator Dyplomu PG w zakresie edukacji i zarządzania środowiskowego. Uzyskał tytuł magistra (botanika) na Andhra University, Waltair 1973-75; doktorat (botanika) Lucknow University, Lucknow 1975-79. (Badania przeprowadzone w Birbal Sahni Institute of Palaeosciences, autonomicznym instytucie podlegającym Departamentowi Nauki I Techniki, Indie). Wykładowca, czerwiec 1980-85, Wydział Botaniki, North Eastern Hill University, Shillong. University of Hyderabad, School of Life Science, Lecturer, 1985-86, Lecturer (Senior Scale) 1986-90; Czytelnik, luty 1990-98, profesor od 1 sierpnia 1998 r. do 10 maja 2018 r. na Wydziale Nauk o Roślinach. Wniósł istotny wkład w dziedzinę interakcji roślin i metali, bioremediacji i biogospodarki. Opublikował 216 artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach, 141 rozdziałów w książkach.

Klara RAMM

Dr inż. Klara RAMM ukończyła studia na wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Posiada również dyplom Executive MBA. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w specjalności inżynierii środowiska. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia prowadzone przez HEC  (School of Management) w Paryżu i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od kilkunastu lat związana jest z branżą ochrony środowiska, szczególnie gospodarką wodno-ściekową zdobywając doświadczenie w wodociągach warszawskich, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, Veolii. Od 2006 r. czynnie współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie. Reprezentuje polską branżę wodociągowo-kanalizacyjną w federacji EurEau, skupiającej środowisko europejskie tego sektora. Jako członek Walnego Zgromadzenia EurEau uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony zasobów wodnych i usprawnienia funkcjonowania usług wodociągowych i kanalizacyjnych w UE. Jest członkiem Komitetu Technicznego Wodociągów i Kanalizacji przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, członkiem Zarządu Misji Horyzont Europa ds. zdrowych oceanów, mórz, wód przybrzeżnych i śródlądowych.

Zuzana Šimková

Zuzana Šimková – profesor w Instytucie Zasobów Ziemi na Wydziale Górnictwa, Ekologii, Kontroli Procesów i Geotechnologii Politechniki Koszyckiej (Słowacja). W ramach swojej pracy habilitacyjnej rozwiązała problematykę polityki surowcowej na Słowacji w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym. W swojej działalności zawodowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz ekonomiką zasobów Ziemi, w ramach której przygotowuje i realizuje kształcenie i szkolenie podmiotów zawodowych: Ocena złóż kopalin, Efektywność inwestycji w procesie oceny zasobów ziemi, Zarządzanie strategiczne zasobami Ziemi. Działalność wydawnicza obejmuje ponad 70 pozycji (artykuły naukowe i konferencyjne, skrypty, monografie). W ramach projektów międzynarodowych posiada doświadczenie w zgłaszaniu i zarządzaniu projektami typu H2020 oraz EIT Raw Materials, w ramach których prowadziła własny projekt edukacyjny dotyczący GOZ oraz uczestniczy w projekcie H2020 pod nazwą MIREU. Jest także uczestniczką pierwszej na Słowacji Green Circular Academy pod kierownictwem Instytutu Gospodarki Cyrkularnej.

Marzena SMOL

Dr hab. Marzena SMOL, prof. IGSMiE jest Kierownikiem Pracowni Surowców Biogenicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN). Ukończyła studia magisterskie na kierunku Ochrona Środowiska na Akademii im. Jana Długosza  w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza) oraz studia magisterskie na kierunku Zarządzanie projektem międzynarodowym na Politechnice Częstochowskiej. Dr nauk technicznych – Inżynieria Środowiska, 2015r. Politechnika Częstochowska. Kierownik i wykonawca w projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu zarządzania surowcami biogenicznymi w kontekście wdrażania założeń zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz strategii na rzecz Zielonego Ładu w sektorze wodno-ściekowym, nawozowym i rolno-żywnościowym. Założycielka Pracowni Surowców Biogenicznych IGSMiE PAN, członek Rady Naukowej IGSMiE PAN. Brała udział w pracach nad przygotowaniem Mapy drogowej Transformacja w kierunku GOZ w Polsce (Ministerstwo Rozwoju). Stypendystka Stypendium Ministra dla wybitnych Młodych Naukowców. 

Arkadiusz STACHURSKI

Arkadiusz STACHURSKI, Główny Technolog Nijhuis Industries Central Europe Sp. z o.o.
Od 15 lat związany z branżą wodno-ściekową w przemyśle. Odpowiedzialny za rozruchy kluczowych instalacji, ich optymalizację oraz nadzór technologiczny w trakcie eksploatacji. Uruchomił ponad 40 przemysłowych oczyszczalni ścieków oraz instalacji odzysku wody ze ścieków. Obecnie zaangażowany w projekty badawcze oraz wdrożeniowe, związane z odzyskiem wody ze ścieków w różnych gałęziach przemysłu, między innymi: spożywczym, kosmetycznym, chemicznym, rafineryjnym.

Alexandros STEFANAKIS

Dr Alexandros STEFANAKIS jest adiunktem w Szkole Inżynierii Chemicznej i Środowiska, Politechniki Krety, Grecja. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Circular Economy and Sustainability” oraz redaktorem w innych czasopismach. Jest inżynierem środowiska i badaczem zajmującym się inżynierią wodną, w szczególności rozwiązaniami opartymi na naturze i inżynierii ekologicznej oraz zajmuje się badaniem i wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym. Zaprojektował, zarządzał i zbudował kilka takich obiektów w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, USA i Ameryce Południowej. W przeszłości pracował jako badacz i wykładowca na University of Brighton (Wielka Brytania), University of Beira Interior (Portugalia), Helmholtz Center for Environmental Research – UFZ (Niemcy) oraz Democritus University of Trace (Grecja). Był również zatrudniony w międzynarodowych firmach greckich i niemieckich jako inżynier. Jego dorobek publikacyjny obejmuje 38 artykułów w czasopismach naukowych, ponad 50 referatów na konferencjach naukowych, 4 książki i kilka rozdziałów.

Bertrand VALLET

Bertrand VALLET jest inżynierem wody, posiada tytuł magistra i doktora w zakresie modelowania jakości wody. Z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze wodnym oraz wiedzą ekspercką w zakresie oczyszczania ścieków i zintegrowanej gospodarki wodnej, jest obecnie starszym specjalistą ds. polityki w EurEau (European Federation of National Association of Water Services). Od 2014 roku reprezentuje interesy usług wodnych przed Instytucjami Europejskimi.

Magdalena WDOWIN

Dr hab. inż. Magdalena WDOWIN, prof. IGSMiE PAN jest Kierownikiem Pracowni Geochemii Stosowanej i Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W 2004 r. ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, uzyskując tytuł magistra inżyniera górnictwa i geologii, specjalność: mineralogia i geochemia stosowana. Po ukończeniu studiów rozpoczęła studia doktoranckie na tym samym wydziale, uzyskując w 2010 roku tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii, specjalizacja: mineralogia. W 2015 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej uzyskała stopień naukowy dr hab. inż. w zakresie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Od 2007 r. roku jest pracownikiem Instytutu Gospodarki Mineralnej i Energii PAN. w którym od 2016 r. kieruje Pracownią Geochemii Stosowanej i Inżynierii Środowiska. W trakcie swojej kariery zawodowej, specjalizowała się w gospodarce odpadami, w szczególności w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania w inżynierii i ochronie środowiska. W 2020 r. została wyróżniona przez Centrum Inteligentnego Rozwoju jako „Zasłużona dla Inteligentnego Rozwoju” w zakresie działalności gospodarki o obiegu zamkniętym.

Maciej WOSZCZYK

Maciej WOSZCZYK – EU Policy Advisor, w Biurze NCBR w Brukseli od stycznia 2021 r. Jego głównym obszarem zainteresowań jest klaster 5 programu Horyzont Europa (klimat, energia, mobilność). Zajmuje się również polityką realizowaną w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Wcześniej pracował w sektorze prywatnym, administracji rządowej i innych instytucjach zajmujących się realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych. W NCBR uczestniczył w uruchomieniu programów finansowania B+R w formule zamówień przedkomercyjnych, przede wszystkim w energetyce i transporcie.